بهجه‌الفقیه

درس فقه(۵٧)- ادعای انصراف به جهت خلط اطلاق احوالی با اطلاق افرادی

تفاوت اطلاق سعی با اطلاق شیوعی / بررسی موضوعیت اماره کثیر الخطا/ حقیقت لیلة القدر/

درس فقه(١٠٨)- ١٣٩۶/٠٢/٢۴ – استاد یزدی زید عزه

ادامه روایت مسعده ،‌ بررسی وجوب عمل به اقوی الظنون در فضای تمکن

درس فقه(١٠۵)- ١٣٩۶/٠٢/١٩ – استاد یزدی زید عزه

مراد از بینه در روایت مسعده، عمل به اقوی الظنین

درس فقه(٩۴)- ١٣٩۶/٠١/٢٩ – استاد یزدی زید عزه

تحلیل روایت ابوعبدالله الفراء در حجیت مطلق ظن، بحث تجاوب دیوک

Site Footer