بهجه‌الفقیه

درس فقه(٩۶)- ١٣٩۶/٠٢/٠٢ – استاد یزدی زید عزه

روایت سماعه،‌بحث تنقیح مناط

تفکیک طبیعت و فرد و اقصرالطرق درنظام تقنین

صلاه معاده،تذکیه،وصیت ،وقف و اسلام صبی استثنائات حکم صبی؛ تفکیک طبیعت وفرد و عالم ثبوت و مدیریت امتثال با محوریت اقصرالطرق

Site Footer