بهجه‌الفقیه

اصول فقه(۵٢)- اقوال و وجوه در جمع روایات توقف و تخییروحمل روایات تخییر بر جواز و روایات توقف بر افضلیت

بررسی سندی روایات بصائر و مستطرفات- اقوال و وجوه هشتگانه در جمع بین روایات توقف و تخییر- طریقه فطری برخورد با روایات: تقدم بررسی محتوایی بر بررسی سندی- وجه مختار در جمع بین روایات توقف و تخییر: حمل روایات تخییر بر جواز و روایات توقف بر افضلیت

اصول فقه(۴٩)- دلالت روایت سماعه بر توقف و مکاتبه عبد الله بن محمد بر اصاله التخییر

دلالت روایت سماعه بر لزوم توقف -دلالت مکاتبه عبد الله بن محمد بر اصاله التخییر در مواجهه با روایات متعارض- تقریب دلالت مکاتبه بر هر یک از تخییر واقعی و اصل عملی تخییر و نقد آن

Site Footer