بهجه‌الفقیه

درس فقه(۵٣)- انشائات ثبوتی در تعیین مقدار «کر»

تفاوت مناط، ملاک، الغاء خصوصیت- مدیریت موضوعات اقتضائی با انشائات ثبوتی- معیار مقدار در قدیم و جدید- اختلاف آثار و نقش آن در تسمیه

فعلیت تدریجی و تطبیق آن بربحث بلوغ

فعلیت تدریجی

Site Footer