بهجه‌الفقیه

درس فقه(٧١)- فقه الحدیث روایات «إذا رآه واحد رآه ألف»

بررسی تهافت در طریقیت رؤیت و عدم اجزاء تلسکوپ در کلام مرحوم خوئی، روایات عدم اعتبار رؤیت واحد و عدلین، انشائات طولی، نکاتی پیرامون مباحث لغت

درس فقه(۶۵)- معنای مختار در تسمیه هلال

رابطه ذاتی بین لفظ و معنا-معنای أل و هل -معنای تلألوء در هلال

درس فقه(۶۴)- تسمیه هلال

انواع مسمی/تقید مسمی به حالت نفسانی/ تفاوت حسن و جمال/ زبان قیاسی و زبان ترکیبی

Site Footer