بهجه‌الفقیه

درس فقه(۶٠)- اطلاق احوالی یا افرادی نسبت به هلال

عدم ملازمه بین قطع به ملاک و قطع به علت تامه انشاء- لزوم تفکیک بین اطلاق سعی و احوالی- انواع اخذ وصف در لسان دلیل- دقتی در مفهوم حرکت

درس فقه(۵٨)- ادامه بررسی موضوعیت« قابلیت رویت با چشم عادی»

بررسی احتمال «امکان رویت متعارف»- تفاوت اطلاق احوالی و افرادی-اماره بر مضی در واجبات موسع و مضیق- چند سوال پیرامون حرکت

درس فقه(۵٧)- ادعای انصراف به جهت خلط اطلاق احوالی با اطلاق افرادی

تفاوت اطلاق سعی با اطلاق شیوعی / بررسی موضوعیت اماره کثیر الخطا/ حقیقت لیلة القدر/

Site Footer