بهجه‌الفقیه

درس فقه(۵٨)- ادامه بررسی موضوعیت« قابلیت رویت با چشم عادی»

بررسی احتمال «امکان رویت متعارف»- تفاوت اطلاق احوالی و افرادی-اماره بر مضی در واجبات موسع و مضیق- چند سوال پیرامون حرکت

درس فقه(۵٧)- ادعای انصراف به جهت خلط اطلاق احوالی با اطلاق افرادی

تفاوت اطلاق سعی با اطلاق شیوعی / بررسی موضوعیت اماره کثیر الخطا/ حقیقت لیلة القدر/

درس فقه(١٨)- شرطیت و مانعیت(١۴)

اشکال در جریان اصل برائت در فرض مانعیت- اطلاق سعی و افرادی

Site Footer