بهجه‌الفقیه

درس فقه(۶٠)- اطلاق احوالی یا افرادی نسبت به هلال

عدم ملازمه بین قطع به ملاک و قطع به علت تامه انشاء- لزوم تفکیک بین اطلاق سعی و احوالی- انواع اخذ وصف در لسان دلیل- دقتی در مفهوم حرکت

درس فقه(۵٧)- ادعای انصراف به جهت خلط اطلاق احوالی با اطلاق افرادی

تفاوت اطلاق سعی با اطلاق شیوعی / بررسی موضوعیت اماره کثیر الخطا/ حقیقت لیلة القدر/

درس فقه(۴٢)- اشکالات اجزاء رویت با چشم مسلح؛ «میقات بودن هلال»

محور نبودن «سهولت دسترسی» در میقات- اطلاق سعی و شیوعی در صحیح و اعم- طولی بودن انشاء در هر دو مرحله تشریع-ثبوت تکوینی میقات

درس فقه(١٨)- شرطیت و مانعیت(١۴)

اشکال در جریان اصل برائت در فرض مانعیت- اطلاق سعی و افرادی

فعلیت تدریجی و تطبیق آن بربحث بلوغ

فعلیت تدریجی

Site Footer