بهجه‌الفقیه

اصول فقه(۵١)- وجه جمع بین ادله توقف و تخییر

تفاوت نهی اعافه و نهی کراهتی- اظهریت دلالت روایت عیون بر توقف و احتمال دلالت بر تخییر - وجه جمع بین ادله توقف و تخییر -نهی روایت عیون از جمع بین روایات بر اساس شاهد جمع استحسانی غیر اطمینانی- بررسی سند روایت محمد بن علی بن عیسی

اصول فقه(۵٠)- بررسی روایات باب تعارض الادله (روایت حسن بن جهم، حارث بن مغیره، مکاتبه عبدالله بن محمد، مکاتبه حمیری، روایت فقه الرضا، روایت سماعه، روایت میثمی)

بررسی روایات باب تعارض الادله (روایت حسن بن جهم، حارث بن مغیره، مکاتبه عبدالله بن محمد، مکاتبه حمیری، روایت فقه الرضا، روایت سماعه، روایت میثمی) علت عدم حمل عام بر خاص در مکاتبه حمیری -رفع اشکال از دلالت مکاتبه حمیری بر تخییر- تفاوت نهی اعافه ای با نهی کراهتی

Site Footer