بهجه‌الفقیه

جوازعمل به ظن درمقام امتثال

تبيين اصل جواز عمل به ظن در مقام امتثال

جواز عمل به ظن باتمکن ازعلم دروقت نماز

تعذر از تحصیل علم و عمل به ظن در وقت نماز، تحلیل مفاهیم علم، اطمینان، ظن،تصور، تصدیق

Site Footer