بهجه‌الفقیه

قاعده «التصحیح بقدر الامکان و الابطال بقدر الضرورة»

تنظیم و گردآوری مطالب بیان شده در این باره در جلسات فقه النکاح سال ١٣٩٨-١٣٩٩

درس فقه(۵١)- بررسی امثله انصراف اطلاق به فرد متعارف

امتثال عقیب امتثال و انحاء مختلف اغراض در تشریع- امتثال به متعارف در ادله مبینه حدود- صدق تسمیه در اجزاء دم

درس فقه(۴٨)- تبیین مسافت شرعی و بلاد کبیره در سفر عرفی

درس فقه(١٨)- شرطیت و مانعیت(١۴)

اشکال در جریان اصل برائت در فرض مانعیت- اطلاق سعی و افرادی

حکم تکلیفی و وضعی

تصحیح ثبوتی خطابات با شکستن برخی ضوابط حاکم برفضای فقه ازجمله :‌اثبات تشکیک درماهیات و وجود جزء‌تکلیفی و جزء‌استحبابی درآنها و رد وجوب غیری و برگرداندن به وجوب نفسی انبساطی و رد طلب الحاصل و اثبات امتثال عقیب امتثال

تبیین اقصرالطرق درمراحل تقنین(۴)

اقصر الطرق دربیان مرحوم همدانی و تفکیک احکام طبیعت و فرد با توجه به بحث صلاه معاده

تفکیک احکام طبیعت و فرد

تفکیک احکام طبیعت و فرد

اصول فقه(٧)- تفکیک بین احکام فرد و طبیعت

Site Footer