بهجه‌الفقیه

درس فقه(۴۴)- تحدید فرد متعارف سبب تقویت اطلاق

انواع تحدید؛ مقداری و عناصری- انواع تسمیه؛ قبل از تحدید و بعد از تحدید-تطبیق مدیریت امتثال در مسح معذور

درس فقه(۴٣)- اشکالات اجزاء رویت با چشم مسلح(٢) ؛ «نوعی بودن رویت هلال» و «انصراف»

ملاک شخصی و نوعی بودن احکام- تفاوت حوزه وضع و انصراف-انواع چهار گانه شبهه- تفاوت شبهه صدقیه و مصداقیه

درس فقه(٣٨)- تحلیل حوزه های «انصراف» بر اساس تفکیک بین طبیعت و فرد

تفاوت انصراف الی و انصراف عن-وضع در حوزه ی طبائع- تحلیل صحیح و اعم بر اساس طبیعت و فرد- تفاوت وضع و استعمال در اسم جنس

درس فقه(٣٧)- بررسی انصراف رویت به فرد متعارف

صدق عرفی «رویت» و «هلال» در رویت هلال با چشم مسلح- انواع انصراف و مراحل شکل گیری آن

درس فقه(٣۶)- شواهد موضوعیت هلال

مانع نبودن احتمال انصراف در تمسک به اصاله الاطلاق- الاحکام تدور مدار الاسماء

درس فقه(١٠۵)- ١٣٩۶/٠٢/١٩ – استاد یزدی زید عزه

مراد از بینه در روایت مسعده، عمل به اقوی الظنین

تبیین اقصرالطرق درمراحل تقنین(٣)

تبیین اقصر الطرق با تفکیک مقام ثبوت و امتثال و طولی بودن آنها درقالب یک طبیعت

Site Footer