بهجه‌الفقیه

اصول فقه(۵۶)- تقریب مناقشات در تخییر استمراری و جواب از آنها تخییر، حکم وضعی یا تکلیفی

اصول فقه(۵۵)- حکم به تخییر فقهی در مواجهه با روایات متعارض لزوم استفاده از روش شارع در بیان احکام جواز حکم به تخییر استمراری بررسی جواز یا عدم جواز حکم به تخییر در فرض علم اجمالی به کذب یکی از روایات متعارض

اصول فقه(۴٠)- عدم لزوم اخذ به ذو الترجیح عدم استقرار سیره عقلاء بر لزوم اخذ به ذو الترجیح عدم جریان قاعده «مشکوک الحجیه مقطوع عدم الحجیه» در حجت شانی

Site Footer