بهجه‌الفقیه

درس فقه (٨١)- مباحث تکمیلی بحث تشکیک در مفاهیم و عناوین

تحقق تشکیک در جنس و نوع و صنف و فرد، معیار تحصّل نوع، معنای فرض الله در مقابل سنّة النبی

درس فقه(٧٩)- نقش «مرئیّ» و «مناسبات حکم و موضوع» در مراد از «رؤیت»

تشکیک در ماهیت «رؤیت» و مناشئ آن

درس فقه(٧٨)- تشکیک در ماهیت (2)؛ طبیعت بسیطه

ترکیب طبائع، منشأ تشکیک در ماهیت؛ رابطه طبیعت و فرد؛ شواهد تحقق طبیعت بسیطه؛ ارتباط معانی و حقائق؛ اشاره به حقائق

درس فقه(٧٧)- تشکیک ماهیت و مناشئ آن

کفایت رؤیت عرفی و عدم اشتراط رؤیت متعارف، امکان تشکیک در ماهیت با ذکر مثال، منشأهای تشکیک ماهیت، پارادوکس خرمن

درس فقه(٧۶)- نقش کشف اغراض و تناسب حکم و موضوع در صدق رؤیت

وضوح مفهومی رؤیت و ابهام در صدق آن، ضابطه صدق رؤیت

درس فقه (٧۵)-سه گام مهم در احراز ملاک دخول شهر

بررسی صدق رؤیت در انواع تلسکوپ‌ها و دستگاه‌های پردازش‌کننده، صدق رؤیت و دخالت مناط حکم

Site Footer