بهجه‌الفقیه

درس فقه(۵۴)- حرکات سه گانه ماه و زمین و فضای ثبوتی موسَّع در محاسبات

مبدء محاسبه شروع ماه قمری- شمارش واحدهای بزرگ با واحدهای کوچک- تفاوت بدایه الشهر با بدایه الحساب- دخالت محاسبه های مختلف در رویت پذیری هلال

درس فقه(۵٢)- تطبیقات موضوع شناسی؛ موضوعات اقتضائی و طولی

موضوع شناسی در خون- موضوع شناسی در استنجاء- عناصر دخیل در تمسیه- بازگشت عرف خاص به ارتکازات عرف عام

بلوغ و علامت های آن(١٠)

بررسی زمان بلوغ صبیه و نظر مشهور و تحلیل کاشفیت مشهور ازفرهنگ شیعه یا عدم کاشفیت.

Site Footer