بهجه‌الفقیه

حکم تکلیفی و وضعی

تصحیح ثبوتی خطابات با شکستن برخی ضوابط حاکم برفضای فقه ازجمله :‌اثبات تشکیک درماهیات و وجود جزء‌تکلیفی و جزء‌استحبابی درآنها و رد وجوب غیری و برگرداندن به وجوب نفسی انبساطی و رد طلب الحاصل و اثبات امتثال عقیب امتثال

حکم تکلیفی و وضعی

تحلیل قاعده اولیه د ربرداشت حکم وضعی از تکلیفی یا برائت ازآن و عدم تلازم جزء الماهیه با جزئیت وضعیه

Site Footer