بهجه‌الفقیه

اصول فقه(۴٩)- دلالت روایت سماعه بر توقف و مکاتبه عبد الله بن محمد بر اصاله التخییر

دلالت روایت سماعه بر لزوم توقف -دلالت مکاتبه عبد الله بن محمد بر اصاله التخییر در مواجهه با روایات متعارض- تقریب دلالت مکاتبه بر هر یک از تخییر واقعی و اصل عملی تخییر و نقد آن

Site Footer