بهجه‌الفقیه

درس فقه(١٠٢)- ١٣٩۶/٠٢/١۶ – استاد یزدی زید عزه

تفاوت اخبار و شهادت در کلام اقای بهجت ، صتحب جواهر و فقهاء

درس فقه(٨٩)- ١٣٩۶/٠١/٢٠ – استاد یزدی زید عزه

بررسي روایات موافق عمل به مطلق ظن

بررسی اصاله حرمت عمل به ظن(٢)

بررسی روایت علی بن جعفر در مخالفت در عمل به ظن

جواز عمل به ظن باتمکن ازعلم دروقت نماز (٢)

حوزه های مختلف عمل به ظن در بناءات عقلایی

درس فقه(٣۴)- ملازمه انتهای وقت ظهرین و شروع وقت نماز مغرب،‌مدیریت امتثال، نقد آقای خویی

Site Footer