بهجه‌الفقیه

درس فقه(١٠۵)- ١٣٩۶/٠٢/١٩ – استاد یزدی زید عزه

مراد از بینه در روایت مسعده، عمل به اقوی الظنین

درس فقه(١٠١)- ١٣٩۶/٠٢/١٣ – استاد یزدی زید عزه

تفاوت اخبار و شهادت، حجیت اخبار اعتقادی

درس فقه(٩۶)- ١٣٩۶/٠٢/٠٢ – استاد یزدی زید عزه

روایت سماعه،‌بحث تنقیح مناط

Site Footer