بهجه‌الفقیه

درس فقه(٧٣)- مبدأ واحد شروع ماه قمری برای کل کره

شواهد عدم موضوعیت رؤیت برای شروع ماه، روایت سیاری و اشاره امام ع به سال کبیسه، نصف النهار دحو الارض، رؤیت‌پذیری ماه برای کل کره، خروج از محاق و رابطه آن با شروع ماه

Site Footer