بهجه‌الفقیه

درس فقه(٨۵)- مباحث تکمیلی خط زمان و تقویم کره

نسبت نصف النهار با خط زمان، لحظه طلایی، تفکیک بین ساعت محلی و ساعت کره، اشاره به ساعت کره در روایات، اهل بیت منشأ علوم

درس فقه(٨۴)- نصف النهار دحو الارض و خط زمان

تصویر یک روز برای کل کره، برخی شواهد ثبوتی بودن دخول شهر، راه‌های تنظیم تقویمی ایّام در میان اقوام

درس فقه (٨١)- مباحث تکمیلی بحث تشکیک در مفاهیم و عناوین

تحقق تشکیک در جنس و نوع و صنف و فرد، معیار تحصّل نوع، معنای فرض الله در مقابل سنّة النبی

Site Footer