بهجه‌الفقیه

درس فقه(١٠۶)- ١٣٩۶/٠٢/٢٠ – استاد یزدی زید عزه

مراد از بینه و استبانه در روایت مسعده

مشروعیت عبادات صبی و بررسی بلوغ

جمع بندی بحث بلوغ صبی

بررسی علامت های بلوغ

بررسي روايت موضوعيت 9 سال

بلوغ و علامت های آن(٨)

توضیحی درباره قاعده الجمع مهما امکن،روایات بلوغ اماریت یا موضوعیت، اماره غالبیه

تبیین اقصرالطرق درمراحل تقنین(١٠)

جمع روایات بلوغ صبی

تبیین اقصرالطرق درمراحل تقنین(٨)

توضیح اقصر الطرق؛نمونه هایی ازتعدد عنوان و اختلاف حیثیت ها ،‌تفاوت تزاحم ملاکی و تخصیص

بلوغ و علامت های آن

بررسی و تحلیل علامت های بلوغ عرفی بودن یا شرعی بودن

Site Footer