بهجه‌الفقیه

درس فقه(٣٨)- ادله حمائیه،‌تفاوت مدیریت امتثال و انشاء در فضای احتیاط لزومی شارع

درس فقه(٣١)- روایت ابن اشیم، جمع ادله وقت مغرب،‌ مدیریت امتثال

Site Footer