بهجه‌الفقیه

درس فقه(٨۵)- مباحث تکمیلی خط زمان و تقویم کره

نسبت نصف النهار با خط زمان، لحظه طلایی، تفکیک بین ساعت محلی و ساعت کره، اشاره به ساعت کره در روایات، اهل بیت منشأ علوم

درس فقه(٨٣)- خط زمان و آثار آن

تعیین ایام هفته و شروع و پایان روز با خط زمان، نصف النهار دحو الارض

درس فقه(٨٢)- شواهدی بر کفایت هلال تلسکوپی برای دخول شهر

کاهندگی مکانی و زمانی، خط زمان و مسأله میقاتیت

درس فقه(١)-رویت هلال؛ ضرورت و تاریخ مساله

تاریخچه بحث رویت قبل از زوال و فواید بحث دررساله سیدبحرالعلوم ، زوال لحظه زمان یا قطعه زمان

Site Footer