بهجه‌الفقیه

درس فقه(٨۴)- نصف النهار دحو الارض و خط زمان

تصویر یک روز برای کل کره، برخی شواهد ثبوتی بودن دخول شهر، راه‌های تنظیم تقویمی ایّام در میان اقوام

درس فقه(٨٣)- خط زمان و آثار آن

تعیین ایام هفته و شروع و پایان روز با خط زمان، نصف النهار دحو الارض

درس فقه(٨٢)- شواهدی بر کفایت هلال تلسکوپی برای دخول شهر

کاهندگی مکانی و زمانی، خط زمان و مسأله میقاتیت

Site Footer