بهجه‌الفقیه

درس فقه(۴٧)- جمع بندی نهایی ادله حد ترخص

متعارض نبودن معیار های حد ترخص نزد قدما- طریقیت سماع اذان و تواری من البیوت برای خروج از بلد- توجه به تشکیکی بودن سفر و انشائات طولی در جمع بین ادله

درس فقه(۴۵)- بررسی طریقیت «خفاء جدران» برای مسافت

تعارف در غسل وجه و تحدید به اقل- تفاوت خفاء مسافر از جدران و خفاء جدران از مسافر-تشکیک در صدق مسافر

Site Footer