بهجه‌الفقیه

درس فقه(٧٠)- منازل قمر؛ اهلّه؛ مواقیت (2)

چهار احتمال در معنای منازل قمرـ نقد مدّعای هیویات فقیهه در معنای اهلّه ـ لزوم توجه به فضای حاکم بر هر بحث ـ نکاتی پیرامون تراث حدیثی شیعه

درس فقه(۴٨)- تبیین مسافت شرعی و بلاد کبیره در سفر عرفی

درس فقه(۵)-بررسی ارتکازمتشرعه و اعتبار شهرت فقها در مساله

حجیت شهرت، نقش روایات ضعیف در استنباط، دسترسی به تمام کبریات شرعی

Site Footer