بهجه‌الفقیه

درس فقه (٨١)- مباحث تکمیلی بحث تشکیک در مفاهیم و عناوین

تحقق تشکیک در جنس و نوع و صنف و فرد، معیار تحصّل نوع، معنای فرض الله در مقابل سنّة النبی

درس فقه(٧۶)- نقش کشف اغراض و تناسب حکم و موضوع در صدق رؤیت

وضوح مفهومی رؤیت و ابهام در صدق آن، ضابطه صدق رؤیت

درس فقه(٧٢)- ضوابط رؤیت و رؤیت‌پذیری هلال

بی‌اعتباری رؤیت شاذّه و عدم اشتراط رؤیت متعارفه، مدّعای تفکیک بین تولد طبیعی هلال با تولد شرعی آن، اختلاف مرحوم خوئی و برخی کتب درباره معیار رؤیت‌پذیری هلال، تقویم واحد الهی

درس فقه(٧١)- فقه الحدیث روایات «إذا رآه واحد رآه ألف»

بررسی تهافت در طریقیت رؤیت و عدم اجزاء تلسکوپ در کلام مرحوم خوئی، روایات عدم اعتبار رؤیت واحد و عدلین، انشائات طولی، نکاتی پیرامون مباحث لغت

درس فقه(۴۵)- بررسی طریقیت «خفاء جدران» برای مسافت

تعارف در غسل وجه و تحدید به اقل- تفاوت خفاء مسافر از جدران و خفاء جدران از مسافر-تشکیک در صدق مسافر

درس فقه(۴٢)- اشکالات اجزاء رویت با چشم مسلح؛ «میقات بودن هلال»

محور نبودن «سهولت دسترسی» در میقات- اطلاق سعی و شیوعی در صحیح و اعم- طولی بودن انشاء در هر دو مرحله تشریع-ثبوت تکوینی میقات

درس فقه(۴١)- بررسی نقد های اجزاء رویت با چشم مسلح

نظام تشریع؛انشائات طولی و تعدد قرائات- تفسیر قاعده الجمع مهما امکن- بررسی اشکال میقات بودن ماه

درس فقه(٣۵)- نفی موضوعیت ثبوتی رویت در کلام آیت الله بهجت

Site Footer