بهجه‌الفقیه

درس فقه(٨٣)- خط زمان و آثار آن

تعیین ایام هفته و شروع و پایان روز با خط زمان، نصف النهار دحو الارض

درس فقه(٨٢)- شواهدی بر کفایت هلال تلسکوپی برای دخول شهر

کاهندگی مکانی و زمانی، خط زمان و مسأله میقاتیت

درس فقه(٧٩)- نقش «مرئیّ» و «مناسبات حکم و موضوع» در مراد از «رؤیت»

تشکیک در ماهیت «رؤیت» و مناشئ آن

درس فقه (٧۵)-سه گام مهم در احراز ملاک دخول شهر

بررسی صدق رؤیت در انواع تلسکوپ‌ها و دستگاه‌های پردازش‌کننده، صدق رؤیت و دخالت مناط حکم

درس فقه (١٢)-بررسی واحد های زمان و قطعات آن

انواع ساعت ها ، کیفیت تنظیم تقویم شمسی

درس فقه(٧)-زوال؛ لحظه یا قطعه زمانی

درس فقه(١)-رویت هلال؛ ضرورت و تاریخ مساله

تاریخچه بحث رویت قبل از زوال و فواید بحث دررساله سیدبحرالعلوم ، زوال لحظه زمان یا قطعه زمان

درس فقه(١٠٧)- ١٣٩۶/٠٢/٢٣ – استاد یزدی زید عزه

ادامه روایت مسعده، تحلیل عدم تعارض روایت مسعده با سیره

درس فقه(١٠۴)- ١٣٩۶/٠٢/١٨ – استاد یزدی زید عزه

تفاوت اخبار و شهادت ، مدیریت مقام امتثال در رؤیت هلال

Site Footer