بهجه‌الفقیه

درس فقه(١٠٨)- ١٣٩۶/٠٢/٢۴ – استاد یزدی زید عزه

ادامه روایت مسعده ،‌ بررسی وجوب عمل به اقوی الظنون در فضای تمکن

تبیین اقصرالطرق درمراحل تقنین(٢)

توضیح تعلق امر به طبیعت و نوع طبیعت اازحیث بساطت و ترکیب و سایرقیود و اقصرالطرق درتقنین

Site Footer