بهجه‌الفقیه

اصول فقه(۴٧)- موافقت با کتاب و مخالفت با عامه، مرجح یا ممیز حجت از لا حجت

موافقت با کتاب و مخالفت با عامه، مرجح یا ممیز حجت از لا حجت- استشهاد به مقبوله و مرفوعه برای اثبات مرجح بودن موافقت با کتاب- ترجیح به موافقت با کتاب با حفظ حجیت هر دو روایت متعارض - اشکالات تخصیص عمومات ادله ارث به وسیله روایت ابوبکر

Site Footer