بهجه‌الفقیه

درس فقه(٩)-رویت هلال قبل از زوال(۵)

درس فقه(٩): بررسی روایات رویت قبل از زوال، بحث رویت با تلسکوپ

شواهد خطاب تکلیفی صبی درروایات و کلام فقها

بررسی برخی روایات و ادله درباره امامت صبی، وصیت صبی، شهادت صبی، طلاق صبی، حدّ و تعزیر صبی و...

تبیین اقصرالطرق درمراحل تقنین(۵)

بررسی ادعای اجماع درباره امامت جماعت صبی، اجماعات ابن ادریس، تبیین طبیعت و فرد و عالم ثبوت و اثبات با عنایت به اقصرالطرق

تبیین اقصرالطرق درمراحل تقنین(۴)

اقصر الطرق دربیان مرحوم همدانی و تفکیک احکام طبیعت و فرد با توجه به بحث صلاه معاده

Site Footer