بهجه‌الفقیه

درس فقه(٩)-رویت هلال قبل از زوال(۵)

درس فقه(٩): بررسی روایات رویت قبل از زوال، بحث رویت با تلسکوپ

درس فقه(١٠١)- ١٣٩۶/٠٢/١٣ – استاد یزدی زید عزه

تفاوت اخبار و شهادت، حجیت اخبار اعتقادی

درس فقه(٩۴)- ١٣٩۶/٠١/٢٩ – استاد یزدی زید عزه

تحلیل روایت ابوعبدالله الفراء در حجیت مطلق ظن، بحث تجاوب دیوک

درس فقه(٩٣)- ١٣٩۶/٠١/٢٨ – استاد یزدی زید عزه

ادامه اقوال علماء در مورد روایت ابن بکیر، قاعده نفی حرج

بررسی اصاله حرمت عمل به ظن

بررسي آیه ان الظن لایغنی من الحق شیئا و عمل به ظن در مقام امتثال

جواز عمل به ظن باتمکن ازعلم دروقت نماز

تعذر از تحصیل علم و عمل به ظن در وقت نماز، تحلیل مفاهیم علم، اطمینان، ظن،تصور، تصدیق

مشروعیت عبادات صبی و بررسی بلوغ

جمع بندی بحث بلوغ صبی

مشروعیت عبادات صبی

اتمام نافله در ضیق وقت

Site Footer