بهجه‌الفقیه


Notice: Object of class WP_Post could not be converted to int in /home/bahjat/domains/mabahes.bahjat.ir/public_html/wp-includes/functions.php on line 5160

شبهه صدقیه

بررسی شبهه صدقیه در جلسات سال ١٣٩٧-١٣٩٨ و ١۴٠٠-١۴٠١

درس فقه (٨١)- مباحث تکمیلی بحث تشکیک در مفاهیم و عناوین

تحقق تشکیک در جنس و نوع و صنف و فرد، معیار تحصّل نوع، معنای فرض الله در مقابل سنّة النبی

درس فقه(٧٩)- نقش «مرئیّ» و «مناسبات حکم و موضوع» در مراد از «رؤیت»

تشکیک در ماهیت «رؤیت» و مناشئ آن

درس فقه(۶٧)- نفی موضوعیت رویت متعارفه با توجه به دستگاه بینایی

رابطه علوم طبیعی و علم دینی، تقید تسمیه هلال به تقوس

درس فقه(۶٣)- تسمیه هلال

مراحل مختلف در مفهوم وجود- تحلیل مفهوم وجود بر اساس تعبیر امام سجاد(ع)- قیود تسمیه- انواع تسمیه

درس فقه(۵١)- بررسی امثله انصراف اطلاق به فرد متعارف

امتثال عقیب امتثال و انحاء مختلف اغراض در تشریع- امتثال به متعارف در ادله مبینه حدود- صدق تسمیه در اجزاء دم

درس فقه(٣٩)- شکل گیری عموم و اطلاق در ادله رویت«هلال»

عملیة الاشاره به مثابه ثابت منطقی- تعلق انشاء به حوزه طبائع- فرآِیند تشریع طولی احکام در مسح

درس فقه(١١)- شرطیت و مانعیت(٧)

ادامه نقد روایات بر شرطیت توسط آقای حکیم، تفاوت عام متحصص به تخصیص و عام مخصص

حکم تکلیفی و وضعی

تصحیح ثبوتی خطابات با شکستن برخی ضوابط حاکم برفضای فقه ازجمله :‌اثبات تشکیک درماهیات و وجود جزء‌تکلیفی و جزء‌استحبابی درآنها و رد وجوب غیری و برگرداندن به وجوب نفسی انبساطی و رد طلب الحاصل و اثبات امتثال عقیب امتثال

Site Footer