بهجه‌الفقیه

درس فقه(٧۴)- عدم تلازم اعتبار تلسکوپ با تخطئه رؤیت هلال در تاریخ اسلام

تفکیک بین موضوع واقعی و طرق احراز موضوع، روند کاهشی ادعای رؤیت‌ناپذیری هلال، لزوم صدق عرفی رؤیت، اهداف متفاوت در بررسی‌های فقهی، مقدار فحص از ادله

Site Footer