بهجه‌الفقیه

درس فقه(٧١)- فقه الحدیث روایات «إذا رآه واحد رآه ألف»

بررسی تهافت در طریقیت رؤیت و عدم اجزاء تلسکوپ در کلام مرحوم خوئی، روایات عدم اعتبار رؤیت واحد و عدلین، انشائات طولی، نکاتی پیرامون مباحث لغت

درس فقه(۶۵)- معنای مختار در تسمیه هلال

رابطه ذاتی بین لفظ و معنا-معنای أل و هل -معنای تلألوء در هلال

درس فقه(۴۶)- جمع بندی ادله حد ترخص؛ عدم اخذ عنوان «رویت» در ادله

دسته بندی ادله حد ترخص- رمز تشکیک و تواطی- تشکیک «سفر» در روایات- انشائات طولی در مراتب تشکیکی سفر

درس فقه(٢١)- بررسی سندی روایت زکریا بن محمد

Site Footer