بهجه‌الفقیه

درس فقه(۵۴)- حرکات سه گانه ماه و زمین و فضای ثبوتی موسَّع در محاسبات

مبدء محاسبه شروع ماه قمری- شمارش واحدهای بزرگ با واحدهای کوچک- تفاوت بدایه الشهر با بدایه الحساب- دخالت محاسبه های مختلف در رویت پذیری هلال

Site Footer