بهجه‌الفقیه

درس فقه (٨١)- مباحث تکمیلی بحث تشکیک در مفاهیم و عناوین

تحقق تشکیک در جنس و نوع و صنف و فرد، معیار تحصّل نوع، معنای فرض الله در مقابل سنّة النبی

درس فقه(٧١)- فقه الحدیث روایات «إذا رآه واحد رآه ألف»

بررسی تهافت در طریقیت رؤیت و عدم اجزاء تلسکوپ در کلام مرحوم خوئی، روایات عدم اعتبار رؤیت واحد و عدلین، انشائات طولی، نکاتی پیرامون مباحث لغت

درس فقه(۵٢)- تطبیقات موضوع شناسی؛ موضوعات اقتضائی و طولی

موضوع شناسی در خون- موضوع شناسی در استنجاء- عناصر دخیل در تمسیه- بازگشت عرف خاص به ارتکازات عرف عام

درس فقه(۵٠)- انشائات طولی در کلام آیت الله بروجردی(ره)

نگاه جمعی آیت الله بروجردی به صدقه الله لاترد/ لسان نداشتن ارتکازات مشرعه/ انشائات طولی در نماز مسافر/ عدم تناسب صدقه الله با احتیاط در جمع

درس فقه(۴٩)- تطبیقات مختلف انشائات طولی

انشاء طولی در آیه تقصیر، مواضع تخییر، قضاء، لاتعاد-تصویر انحاء «جزء» در مرکبات.

درس فقه(۴٨)- تبیین مسافت شرعی و بلاد کبیره در سفر عرفی

درس فقه(۴۴)- تحدید فرد متعارف سبب تقویت اطلاق

انواع تحدید؛ مقداری و عناصری- انواع تسمیه؛ قبل از تحدید و بعد از تحدید-تطبیق مدیریت امتثال در مسح معذور

درس فقه(۴٢)- اشکالات اجزاء رویت با چشم مسلح؛ «میقات بودن هلال»

محور نبودن «سهولت دسترسی» در میقات- اطلاق سعی و شیوعی در صحیح و اعم- طولی بودن انشاء در هر دو مرحله تشریع-ثبوت تکوینی میقات

درس فقه(۴٠)- مقدمات پایانی رویت هلال با چشم مسلح

واحد بودن فرد هلال- اتفاق بر لزوم رویت عرفی هلال-عدم تلازم بین بحث چشم مسلح و اشتراک افق-تفاوت فرد عرفی و فرد متعارف.

درس فقه(٣٩)- شکل گیری عموم و اطلاق در ادله رویت«هلال»

عملیة الاشاره به مثابه ثابت منطقی- تعلق انشاء به حوزه طبائع- فرآِیند تشریع طولی احکام در مسح

Site Footer