بهجه‌الفقیه

اصول فقه(۴٧)- موافقت با کتاب و مخالفت با عامه، مرجح یا ممیز حجت از لا حجت

موافقت با کتاب و مخالفت با عامه، مرجح یا ممیز حجت از لا حجت- استشهاد به مقبوله و مرفوعه برای اثبات مرجح بودن موافقت با کتاب- ترجیح به موافقت با کتاب با حفظ حجیت هر دو روایت متعارض - اشکالات تخصیص عمومات ادله ارث به وسیله روایت ابوبکر

اصول فقه(۴۵)- حمل ادله تخییر بر جواز و ادله توقف و ترجیح بر استحباب

اختصاص صدر مقبوله به ذکر مرجّحات باب قضاء - هماهنگی مقبوله و مرفوعه در بیان سایر مرجحات- استفاده مرجحات باب افتاء از مقبوله بدون نیاز به تنقیح مناط - اطلاقات دال بر تخییر، مانع استفاده وجوب از ادله- ترجیح حمل ادله تخییر بر جواز و ادله توقف و ترجیح بر استحباب

اصول فقه(۴۴)- دفاع محدث نوری از ابن ابی جمهور احسائی و کتاب غوالی اللئالی

Site Footer