بهجه‌الفقیه

درس فقه(۴٠)- مقدمات پایانی رویت هلال با چشم مسلح

واحد بودن فرد هلال- اتفاق بر لزوم رویت عرفی هلال-عدم تلازم بین بحث چشم مسلح و اشتراک افق-تفاوت فرد عرفی و فرد متعارف.

اصول فقه(۶)- اوسعیت نفس الامر از وجود

Site Footer