بهجه‌الفقیه

درس فقه (٨١)- مباحث تکمیلی بحث تشکیک در مفاهیم و عناوین

تحقق تشکیک در جنس و نوع و صنف و فرد، معیار تحصّل نوع، معنای فرض الله در مقابل سنّة النبی

درس فقه(۶١)- مقدمات بحث تسمیه هلال

تحلیل وجودی حرکت- تحلیل کم متصل قار- خاستگاه مفهوم وجود- انحاء مختلف ظهور مفاهیم در عالم

درس فقه(۴٩)- تطبیقات مختلف انشائات طولی

انشاء طولی در آیه تقصیر، مواضع تخییر، قضاء، لاتعاد-تصویر انحاء «جزء» در مرکبات.

درس فقه(۴٧)- جمع بندی نهایی ادله حد ترخص

متعارض نبودن معیار های حد ترخص نزد قدما- طریقیت سماع اذان و تواری من البیوت برای خروج از بلد- توجه به تشکیکی بودن سفر و انشائات طولی در جمع بین ادله

درس فقه(۴۶)- جمع بندی ادله حد ترخص؛ عدم اخذ عنوان «رویت» در ادله

دسته بندی ادله حد ترخص- رمز تشکیک و تواطی- تشکیک «سفر» در روایات- انشائات طولی در مراتب تشکیکی سفر

درس فقه(۴۵)- بررسی طریقیت «خفاء جدران» برای مسافت

تعارف در غسل وجه و تحدید به اقل- تفاوت خفاء مسافر از جدران و خفاء جدران از مسافر-تشکیک در صدق مسافر

جواز عمل به ظن باتمکن ازعلم دروقت نماز

تعذر از تحصیل علم و عمل به ظن در وقت نماز، تحلیل مفاهیم علم، اطمینان، ظن،تصور، تصدیق

Site Footer