بهجه‌الفقیه

درس فقه(۴٠)- مقدمات پایانی رویت هلال با چشم مسلح

واحد بودن فرد هلال- اتفاق بر لزوم رویت عرفی هلال-عدم تلازم بین بحث چشم مسلح و اشتراک افق-تفاوت فرد عرفی و فرد متعارف.

درس فقه(٣١)- روایت ابن اشیم، جمع ادله وقت مغرب،‌ مدیریت امتثال

Site Footer