بهجه‌الفقیه

اصول فقه(۵٣)- شواهد روایی لزوم تقدم بررسی محتوایی بر بررسی سندی

رد دلیل اول و دوم لزوم تقدم ترجیح بر تخییر شواهد روایی لزوم تقدم بررسی محتوایی بر بررسی سندی روایت «اشتملت شمله الجنین و قعدت حجره الظنین»؛ بالاترین توصیف ادبی از مظلومیت امیرالمومنین ع

Site Footer