بهجه‌الفقیه

درس فقه(۵)- «حدود حمل بر تقیه»

حمل بر تقیه در غسل جمعه/ حمل بر تقیه در قنوت/ تقیه در روایت مقاربت احرام در حال حج

اصول فقه(۴٢)- موافقت با کتاب و شهرت و مخالفت با عامه

Site Footer