بهجه‌الفقیه

درس فقه(٨٢)- شواهدی بر کفایت هلال تلسکوپی برای دخول شهر

کاهندگی مکانی و زمانی، خط زمان و مسأله میقاتیت

درس فقه (٧۵)-سه گام مهم در احراز ملاک دخول شهر

بررسی صدق رؤیت در انواع تلسکوپ‌ها و دستگاه‌های پردازش‌کننده، صدق رؤیت و دخالت مناط حکم

درس فقه(٧٢)- ضوابط رؤیت و رؤیت‌پذیری هلال

بی‌اعتباری رؤیت شاذّه و عدم اشتراط رؤیت متعارفه، مدّعای تفکیک بین تولد طبیعی هلال با تولد شرعی آن، اختلاف مرحوم خوئی و برخی کتب درباره معیار رؤیت‌پذیری هلال، تقویم واحد الهی

درس فقه(٧٠)- منازل قمر؛ اهلّه؛ مواقیت (2)

چهار احتمال در معنای منازل قمرـ نقد مدّعای هیویات فقیهه در معنای اهلّه ـ لزوم توجه به فضای حاکم بر هر بحث ـ نکاتی پیرامون تراث حدیثی شیعه

درس فقه(۶٩)- مواقیت اهلّه و منازل قمر

تهافت طریقیت رؤیت با عدم اجزاء تلسکوپ

درس فقه(۵٨)- ادامه بررسی موضوعیت« قابلیت رویت با چشم عادی»

بررسی احتمال «امکان رویت متعارف»- تفاوت اطلاق احوالی و افرادی-اماره بر مضی در واجبات موسع و مضیق- چند سوال پیرامون حرکت

درس فقه(۵٧)- ادعای انصراف به جهت خلط اطلاق احوالی با اطلاق افرادی

تفاوت اطلاق سعی با اطلاق شیوعی / بررسی موضوعیت اماره کثیر الخطا/ حقیقت لیلة القدر/

درس فقه(۴٢)- اشکالات اجزاء رویت با چشم مسلح؛ «میقات بودن هلال»

محور نبودن «سهولت دسترسی» در میقات- اطلاق سعی و شیوعی در صحیح و اعم- طولی بودن انشاء در هر دو مرحله تشریع-ثبوت تکوینی میقات

Site Footer