بهجه‌الفقیه

درس فقه (١٢)-بررسی واحد های زمان و قطعات آن

انواع ساعت ها ، کیفیت تنظیم تقویم شمسی

درس فقه(٩)-رویت هلال قبل از زوال(۵)

درس فقه(٩): بررسی روایات رویت قبل از زوال، بحث رویت با تلسکوپ

درس فقه(۶)-رویت هلال قبل از زوال(٣)

Site Footer