بهجه‌الفقیه

درس فقه(١٠٢)- ١٣٩۶/٠٢/١۶ – استاد یزدی زید عزه

تفاوت اخبار و شهادت در کلام اقای بهجت ، صتحب جواهر و فقهاء

اصول فقه(۵٢)- اقوال و وجوه در جمع روایات توقف و تخییروحمل روایات تخییر بر جواز و روایات توقف بر افضلیت

بررسی سندی روایات بصائر و مستطرفات- اقوال و وجوه هشتگانه در جمع بین روایات توقف و تخییر- طریقه فطری برخورد با روایات: تقدم بررسی محتوایی بر بررسی سندی- وجه مختار در جمع بین روایات توقف و تخییر: حمل روایات تخییر بر جواز و روایات توقف بر افضلیت

Site Footer