بهجه‌الفقیه

درس فقه(۵١)- بررسی امثله انصراف اطلاق به فرد متعارف

امتثال عقیب امتثال و انحاء مختلف اغراض در تشریع- امتثال به متعارف در ادله مبینه حدود- صدق تسمیه در اجزاء دم

درس فقه(۴۴)- تحدید فرد متعارف سبب تقویت اطلاق

انواع تحدید؛ مقداری و عناصری- انواع تسمیه؛ قبل از تحدید و بعد از تحدید-تطبیق مدیریت امتثال در مسح معذور

درس فقه(۴٣)- اشکالات اجزاء رویت با چشم مسلح(٢) ؛ «نوعی بودن رویت هلال» و «انصراف»

ملاک شخصی و نوعی بودن احکام- تفاوت حوزه وضع و انصراف-انواع چهار گانه شبهه- تفاوت شبهه صدقیه و مصداقیه

درس فقه(۴٠)- مقدمات پایانی رویت هلال با چشم مسلح

واحد بودن فرد هلال- اتفاق بر لزوم رویت عرفی هلال-عدم تلازم بین بحث چشم مسلح و اشتراک افق-تفاوت فرد عرفی و فرد متعارف.

اصول فقه(۴)- علامیت تبادر برای وضع

بررسي اشكال آقا ضیاء ، اصاله الظهور، ظهور و استظهار، علامیت تبادر برای وضع

Site Footer