بهجه‌الفقیه


Notice: Object of class WP_Post could not be converted to int in /home/bahjat/domains/mabahes.bahjat.ir/public_html/wp-includes/functions.php on line 5160

شبهه صدقیه

بررسی شبهه صدقیه در جلسات سال ١٣٩٧-١٣٩٨ و ١۴٠٠-١۴٠١

درس فقه(٨٢)- شواهدی بر کفایت هلال تلسکوپی برای دخول شهر

کاهندگی مکانی و زمانی، خط زمان و مسأله میقاتیت

درس فقه(٧٨)- تشکیک در ماهیت (2)؛ طبیعت بسیطه

ترکیب طبائع، منشأ تشکیک در ماهیت؛ رابطه طبیعت و فرد؛ شواهد تحقق طبیعت بسیطه؛ ارتباط معانی و حقائق؛ اشاره به حقائق

درس فقه(٧٧)- تشکیک ماهیت و مناشئ آن

کفایت رؤیت عرفی و عدم اشتراط رؤیت متعارف، امکان تشکیک در ماهیت با ذکر مثال، منشأهای تشکیک ماهیت، پارادوکس خرمن

درس فقه(۴۵)- بررسی طریقیت «خفاء جدران» برای مسافت

تعارف در غسل وجه و تحدید به اقل- تفاوت خفاء مسافر از جدران و خفاء جدران از مسافر-تشکیک در صدق مسافر

درس فقه(۴٣)- اشکالات اجزاء رویت با چشم مسلح(٢) ؛ «نوعی بودن رویت هلال» و «انصراف»

ملاک شخصی و نوعی بودن احکام- تفاوت حوزه وضع و انصراف-انواع چهار گانه شبهه- تفاوت شبهه صدقیه و مصداقیه

درس فقه(۴٠)- مقدمات پایانی رویت هلال با چشم مسلح

واحد بودن فرد هلال- اتفاق بر لزوم رویت عرفی هلال-عدم تلازم بین بحث چشم مسلح و اشتراک افق-تفاوت فرد عرفی و فرد متعارف.

Site Footer